Działalność

TWP jest stowarzyszeniem oświatowym, uczestniczącym w kształceniu ustawicznym dorosłych, młodzieży i dzieci na zasadach partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorządami terytorialnymi i prywatnymi instytucjami oświatowymi oraz podmiotami i organizacjami tworzącymi polski system edukacji.
TWP jest organizacją przestrzegającą w swej działalności zasad pluralizmu społecznego i politycznego oraz tolerancji światopoglądowej.

Działa na trenie kraju od 1950 r.


Cele działalności Towarzystwa to:

 • Upowszechnianie wiedzy ogólnej i zawodowej.
 • Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.
 • Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Współdziałanie i wspomaganie szkolnictwa państwowego i niepaństwowego w kształceniu i doskonaleniu obywateli.
 • Współdziałanie z administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
 • Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami kulturalno oświatowymi z różnych krajów Unii Europejskiej i pozaeuropejskich.
 • Współpraca wymiana doświadczeń z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz placówkami działającymi na rzecz edukacji i wspomagającymi szkoleniowo oraz informacyjnie organizacje pozarządowe.
 • Wyjaśnianie społeczeństwu mechanizmów zmian gospodarczych i społecznych, zachodzących w naszym kraju, poprzez akcję popularyzatorską i wychowawczą.
 • Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych utratą pracy.
 • Zapobieganie występującym w kraju patologiom społecznym.
 • Upowszechnianie wiedzy ekologicznej i pro-zdrowotnej obywateli.
 • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie i promowanie wolontariatu.


Podstawowe formy działalności Towarzystwa to:

 • Prowadzenie kursów w zakresie kształcenia i doskonalenia w różnych dziedzinach wiedzy oraz umiejętności, w tym języków obcych, zawodowych i doskonalących w zawodzie oraz uwzględniających zainteresowania własne słuchaczy.
 • Organizacja i prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych.
 • Organizacja i prowadzenie Kolegiów nauczycielskich i Kolegiów języków obcych.
 • Prowadzenie odczytów i prelekcji.
 • Organizacja spotkań dyskusyjnych seminariów, konferencji, sesji popularnonaukowych i szkoleniowych.
 • Prowadzenie uniwersytetów powszechnych i otwartych oraz studiów oświatowych.
 • Organizacja obozów edukacyjnych sportowych i innych form turystyki edukacyjnej.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.
 • Działalność mająca na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych np. etnicznych grup mniejszościowych.
 • Działalność związana z turystyką.
 • Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
 • Dystrybucja wydawnictw.
 • Obsługa nieruchomości.


Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny  w Olsztynie działalność statutowa realizuje za pomocą:

 • Szkoły Policealnej Nr 7 TWP w Olsztynie - szkoła publiczna bezpłatna
 • Szkoły Policealnej TWP w Kętrzynie - szkoła publiczna bezpłatna
 • Publiczne Przedszkole TWP „Poziomka” w Olsztynie
 • Centrum Kursów Zawodowych, Komputerowych i J. obcych w Olsztynie i Kętrzynie
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Olsztynie


Jest założycielem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

facebook

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl